alanya
Hotel Reservation
Otel Alanya Hotel Güvenlik & Gizlilik Politikası | Hizmet Verme Şartları | Ödeme | İletişim
Online Otel Rezervasyon
ALANYA
Ana Sayfa
Alanya Şehir Haritası
Oteller >>
Tarihi Yerler >>
Doğal Güzellikler >>
Plajlar >>
Haberler
Alanya Doğa Sporları
Otel Liste
Turizm Fuar Takvimi
Spor ve Kültürel Etkinlikler
Gece Hayatı
Resim Galerisi >>
Video Galeri
SERVİSLER
ALTİD'e Üyelik Başvurusu
Site İçi Yardım
Ulaşım >>
Basında ALTİD >>
Bültenler
Turizm İstatistikleri
Danışma Ofisi Faaliyetleri
Turizm Araştırmaları >>
Vize İşlemleri
Telefon Rehberi >>
İnsan Kaynakları
Hakkımızda
Kanun ve Yönetmelikler
Ziyaretçi Defteri
Faydalı Linkler


Döviz Kurları
$ 5.6235 TL
6.4432 TL

Alanya
Antalya
Alanya
Alanya Hotel Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı   Online Reservation Hotel
Alanya

25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Kararname eki 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR ile

 

  - 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler harilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4

üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)

bendi hükümleri saklı kalmak üzere,

 

 - 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi,

 

- 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden

2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere,

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

 

Anılan Karara göre, 6111 sayılı Kanunun 2 ila 11 inci maddelerine ilişkin süreler aşağıda belirtilmolup 17 nci maddesine göre yapılandırılan alacakların başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ise ekli tabloda gösterilmiştir.

 

I- 6111 sayılı Kanunun;

 

1.    Kesinleşmalacaklara ilişkin 2 nci,

2.  Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3 üncü,

3.  Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 inci,

4.  Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6 ncı,

5.  Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7 nci,

6.  Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8 inci

 

maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmolanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

II- 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere; 6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü maddesinde yer alan “ihbarnamenin tebltarihinden itibaren 30 günolarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için belirlenmolan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” şeklindeki ödeme süresi ise ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmolanlar dahil) uzatılmıştır.

 

Örneğin, 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Mart 2011 tarihinde tebledilm ise Kanundan yararlanılmak için 6

Nisan 2011 tarihine kadar yapılması gereken başvurunun süresi 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 6 Mayıs 2011 tarihine uzamıştır. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine

uzamıştır.

 

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için öngörülen 30 günlük süreyi girdikten sonra vergi dairelerine müracaat eden mükelleflerin bu müracaatları da örnekte ıklandığı şekilde değerlendirilecektir.

 

Buna göre, 25 Şubat 2011 tarihinde tebledilmiş bir vergi/ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için yapılacak olan başvurunun en son 27 Nisan 2011 tarihinde  yapılmış olması gerekmektedir.

 

III- 6111 sayılı Kanunun;

 

 “İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, thizat ve

demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, thizat ve demirbaşların beyan ve maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi

31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre, bu Tebliğin yayımından önce yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Haziran 2011 tarihine uzamıştır.

 

- “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarbaşlıklı 11 inci maddesinin;

 

a) Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıtlana intikal ettirmeleri için öngörülen 31 Mayıs

2011 tarihi, 30 Haziran 2011 tarihine,

 

b) İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin süre 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine,

uzatılmıştır.

 

Ancak, 2011/1713 salı Kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 salı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisini vadesinde ödeme şartına nelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Teblolunur.
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı
SİTE İÇİ ARAMA
ONLINE REZERVASYON
[TL] | EUR | USD
Otel İsmi (Zorunlu Değil):
Sınıf:
Pansiyon:
Bölge:
Giriş Tarihi:
21 Eki 2018
Çıkış Tarihi:
28 Eki 2018
Oda Sayısı:
Tek Kişilik Oda
İki Kişilik Oda
İki Yetişkin, Bir Çocuk

Detaylı Arama>>ALANYA
ALANYA
 
Otel ALANYA
     
eticaret  
ALANYA Hotel
Hotel Reservation
alanya türkçe turkey alanya english turkey alanya deutsch turkey